Návšt. řád

 

Návštěvní řád akce: FiRSTROCK 2011

§ 1 Obecná ustanovení
1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená pořadatelem akce FiRSTROCK 2011, kterým je Město Abertamy se sídlem Farní 2, 362 35 Abertamy provozovatelem areálu v němž je akce pořádána, kterým jsou Technické služby Abertamy s.r.o., která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků akce vstupujících do areálu a používající zařízení areálu.
2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku v areálu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu akce. Každý svým vstupem na akci, vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

§ 2 Areál Technických služeb Abertamy s.r.o.
1. Areál slouží v tomto případě při této akci veřejnosti přednostně ke sledování hudebních produkcí účinkujících kapel.
2. Veřejnost může do areálu vstupovat pouze se souhlasem pořadatele, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím pořadatele, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
3. Kromě pořadatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

§ 3 Pobyt v areálu
1. V areálu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř areálu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z areálu vyveden. Při opuštění areálu ztrácí vstupenka svou platnost.
2. Areál je zpřístupněn pro veřejnost pro účely konání akce FiRSTROCK 2011 dne 14.5.2011 od 14,30 hod do 15.5.2011 do 11,00hod., není-li stanoveno pořadatelem z organizačních důvodů jinak.
3. Návštěvníci jsou povinni pohybovat se pouze v prostorech, který jim byl v souvislosti se zakoupeným typem vstupenky určen.
4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení akce.
5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek v míře větší než společensky přípustné, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu , ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4 Vstupní kontrola
1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
2. Do areálu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu. O zákazu vnášet takové předměty do areálu je z pověření pořadatele oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.
3. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
4. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu do areálu legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5 Chování v areálu
1. Každý návštěvník akce je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v areálu právě probíhá.
2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů a záchranné služby.
3. Návštěvníci areálu jsou povinni při svém pobytu v areálu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru areálu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6 Zákazy
1. Návštěvníkům akce je zakázáno vnášet do prostoru areálu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu :
a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
g) tyče pro vlajky či transparenty,
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
i) nápoje alkoholické i nealkoholické jakéhokoli druhu,
j) zvířata
k) laser ukazovátko,
l) kufry, velké tašky, nebo

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. podium, vnitřní prostory VIP zóny, místnosti pořadatelů),
d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na podium či do prostor pro návštěvníky,
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
f) ničit zařízení a vybavení areálu.
g) bez povolení prodávat vstupenky třetím osobám,
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál jinou cestou, zejména odhazováním věcí nebo
j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,

 

3. Majitel, nájemce areálu, nebo pořadatel je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků.

§ 7 Prodej a reklama
Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř areálu je povoleno jen s výslovným souhlasem nájemce, majitele areálu, nebo pořadatele.

§ 8 Práva pořadatele / Dohled
Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce Města Abertamy a při akci také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

§ 9 Odpovědnost za škody
1. Vstup do areálu a užívání areálu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Pořadatel, Město Abertamy odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit pořadateli.

§ 10 Jednání proti předpisům
1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z areálu a postihnuti zákazem vstupu do areálu. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek v míře větší než je společensky přípustné. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.
2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti pořadateli dané akce.
3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Účinnost
Tento Návštěvní řád areálu je účinný pro akci FiRSTROCK 2011, 14.5.2011 – 15.5.2011.